BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne  19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na svoji seji, dne  8. 5. 2014

                                                PRAVILNIK O DELU

MEDDRUŠTVENEGA ODBORA PLANINSKIH DRUŠTEV LJUBLJANA

 1. člen

(Meddruštveni odbor planinskih društev) 

(1) Meddruštveni odbor planinskih društev Ljubljane (v nadaljevanju MDO PD) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). MDO PD je oblika dela planinske organizacije na regionalnem nivoju in forum za izmenjavo mnenj med PZS in društvi.

 1. člen

(Sestava MDO PD)

(1) MDO PD sestavljajo društva na območju občin:

– Dobrepolje, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Ljubljana, Loški potok, Medvode, Ribnica, Velike Lašče in Vodice ter še Sodražica in Škofljica

(2) Društva v MDO PD predstavlja po en predstavnik vsakega društva, praviloma predsednik

 1. člen

(Naloge MDO PD)

(1) Naloge MDO PD so:

– spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev,

– svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS,

– koordinacija izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS,

– koordinacija in izvedba skupnih akcij, projektov Alpske konvencije, obmejnega sodelovanja in akcij komisij po predhodnem dogovoru,

– skupno vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta,

– obravnavanje predlogov za najvišja priznanja PZS za člane društev,

– podeljevanje priznanj MDO PD,

– izdajanje pisnega mnenja o usklajenosti temeljnega akta društva s Statutom PZS za društva, ki se želijo včlaniti v PZS,

– spremljanje o usklajenosti spremenjenih in dopolnjenih temeljnih aktov društev s Statutom PZS,

– o svojem delu vsako leto, najpozneje do 31. 3., poročajo društvom in UO PZS ter

– izvedba drugih nalog, ki jih določijo društva, UO PZS ali Skupščina PZS.

 1. člen

(Pravice in dolžnosti)

(1) Člani MDO PD in člani organov MDO PD imajo pravico in dolžnost:

– da so seznanjeni z vsem gradivom, ki se nanaša na obravnavana vprašanja,

– da posredujejo drugim članom vse informacije, ki so pomembne za odločanje in se nanašajo na vprašanja, ki jih obravnavajo,

– da dosledno prenesejo sklepe svojega organa na druge, če so za to zadolženi,

– da dosledno izpolnijo sprejete sklepe in naloge po obsegu, kakovosti in rokih,

– da varujejo osebne podatke v skladu s predpisi in internimi pravili PZS.

 1. člen

(Predsednik MDO PD)

(1) Naloge predsednika MDO PD:

– vodi in predstavlja MDO PD,

– redno sodeluje na sejah UO PZS, kjer predstavlja stališča društev, vključenih v MDO PD,

– skrbi za izvrševanje letnega vsebinskega in finančnega programa, sprejetega na skupščini PZS in sklepov MDO PD,

– odgovarja za namensko porabo sredstev,

– med dvema sejama MDO PD sprejema odločitve v zvezi z reševanjem tekoče problematike, s sprejetimi odločitvami seznani MDO PD na naslednji seji,

– po pooblastilu predsednika PZS zastopa PZS na občnih zborih in aktivnostih na področju delovanja MDO PD in

– vodi arhiv zapisnikov in drugega gradiva MDO PD;

(2) Na predlog predsednika MDO PD, na redni seji MDO PD predstavniki društev izvolijo namestnika predsednika MDO PD, ki mu pomaga pri izvajanju nalog in ga po potrebi nadomešča.

 1. člen

(Predsedstvo MDO PD)

(1) Za bolj učinkovito in tekoče delo lahko MDO PD izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik MDO, njegov namestnik, tajnik in načelniki odborov.

(2) Mandat predsedstva MDO PD je vezan na mandat predsednika MDO PD.

(3) Predsedstvo se sestaja po potrebi.

(4) Naloge predsedstva MDO PD so:

– priprava gradiv za plenarno sejo MDO PD,

– skrb za operativno izvedbo dogovorjenih akcij in projektov,

– sodelovanje z društvi in organi PZS,

– koordinacija dela stalnih odborov MDO PD.

 1. člen

(Odbori MDO PD)

(1) MDO PD lahko za posamezno področje dela ustanovi stalne ali začasne odbore.

(2) Odbor je praviloma sestavljen iz predstavnikov društev in šteje največ 7 članov.

(3) Vodjo odbora izvolijo na področnih zborih dejavnosti MDO PD. Njegovo izvolitev potrdi MDO PD.

(4) V kolikor odseki nimajo lastnih področnih zborov, vodjo imenuje MDO PD na svoji seji.

 1. člen

(stalni odbori MDO PD)

(1) Stalni odbori MDO PD so:

– Mladinski odbor (MO),

– Vodniški odbor (VO),

– Odbor za planinske poti (OPP),

– Gospodarski odbor (GO),

– Odbor za varstvo gorske narave (OVGN),

– Odbor za informiranje in propagando (OIP),

– Nadzorni odbor (NO).

(2) Delo stalnih odborov MDO PD opredeljujejo tudi pravilniki matičnih komisij PZS.

(3) Sestava odborov se določi s sklepom o njihovi ustanovitvi.

 1. člen

(Mladinski odbor)

(1) Naloge Mladinskega odbora:

– spodbuja ustanovitve mladinskih odsekov v društvih, kjer tak odsek še ni organiziran,

– obravnava problematiko delovanja mladinskih odsekov v društvih MDO PD,

– pripravlja in izvaja pokrajinska srečanja mladinskih odsekov, tekmovanja in druge oblike druženja po svojem letnem programu,

– spodbuja sodelovanje z osnovnimi šolami, pridobivanjem in usposabljanjem mentorjev,

– skrbi za dobro povezavo med mladinskimi odseki in Mladinsko komisijo PZS ter vključevanje mladih v njene organe,

– društvom predlaga oblike dela, ki so zanimivi za mlade, s ciljem čim večjega vključevanja mladih v dejavnosti in članstvo društev,

– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 1. člen

(Vodniški odbor)

(1) Naloge Vodniškega odbora:

– spodbuja društva za pridobivanje kandidatov za vodnike PZS, mentorje planinskih skupin, in inštruktorje planinske vzgoje in jih usmerja v planinsko usposabljanje,

– v sodelovanju z Vodniško komisijo PZS organizira in sodeluje pri izvedbi usposabljanj in izpopolnjevanj za vodnike PZS,

– pri izvajanju svojih aktivnosti sodeluje z vodniškimi odseki društev in Vodniško komisijo PZS,

– spodbuja primerno obliko usposabljanj in pridobivanja planinskih znanj in sposobnosti za člane društev in druge obiskovalcev gora,

– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 1. člen

(Odbor za planinske poti)

(1) Naloge Odbora za planinske poti:

– pripravlja predloge za vzdrževalna dela na označenih planinskih poteh na območju MDO PD in jih usklajuje s predlogi in programom Komisije za planinske poti PZS,

– daje predloge društvom za potrebna popravila označevanj in opreme na označenih planinskih poteh in z njimi strokovno sodeluje,

– sodeluje pri organizaciji izpopolnjevanj in usposabljanj markacistov na območju MDO PD,

– spodbuja društva za pridobivanje novih markacistov, ki so pripravljeni pridobiti znanja in sodelovati pri izvedbi programov dela,

– predlaga spremembo skrbnika planinskih poti, če ima za to opravičljive razloge,

– komisiji za planinske poti PZS in društvom skrbnikom poti podaja predloge za začasno ali trajno zaprtje določene planinske poti, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,

– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 1. člen

(Gospodarski odbor)

(1) Naloge Gospodarskega odbora:

– analizira in ocenjuje pogoje gospodarjenja s planinskimi kočami na območju MDO PD in rezultate poslovanja,

– oblikuje predloge stališč glede najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanj, za katere je pristojen UO PZS,

– spodbuja usposabljanja in srečanja oskrbnikov in gospodarjev ter izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks,

– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 1. člen

(Odbor za varstvo gorske narave)

(1) Naloge Odbora za varstvo gorske narave:

– spodbuja ustanovitev odsekov za varstvo gorske narave, v društvih kjer takšnega odseka še nimajo,

– spodbuja društva v pridobivanju kandidatov za udeležbo na usposabljanju za varuhe gorske narave,

– koordinira aktivnosti odsekov za varstvo gorske narave na območju MDO PD ,

– organizira aktivnosti skupnega pomena na področju varstva narave,

– sodeluje s Komisijo za varstvo gorske narave PZS in skrbi za povezavo med odseki in komisijo,

– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 1. člen

(Odbor za informiranje in propagando)

(1) Naloge Odbora za informiranje in propagando:

– ureja spletno stran MDO PD

– skrbi za objavo planinskih akcij posameznih PD na spletni strani MDO PD

– pripravlja in skrbi za izdajo Biltena, glasila MDO PD

– sodeluje pri pripravi tradicionalnega tabora ljubljanskih planincev

– skrbi za tisk vodnikov in dnevnikov obhodnic LMP, LJ – ZG in LJ – RI,

– skrbi za izdelavo spominskih značk za obhodnice LMP, LJ – ZG in LJ – RI

– skrbi za povezovanje s Športno zvezo Ljubljane,

– opravlja naloge, ki jih predlaga predsedstvo MDO PD.

 1. člen

(Nadzorni odbor)

(1) Ima vodjo in dva člana.

(2) Člani Nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na plenarnih sejah MDO PD in na sejah predsedstva.

(3) Naloge Nadzornega odbora:

– spremlja in nadzoruje delo MDO PD, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno poslovanje MDO PD ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, temi pravili in drugimi akti,

– poroča o svojih ugotovitvah na plenarnih sejah MDO PD,

– za svoje delo odgovarja  predsedstvu MDO PD.

 1. člen

(Sklicevanje in vodenje sej)

(1) MDO PD in odbori MDO PD pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik UO PZS.

(2) Plenarne seje MDO PD, seje predsedstva in vseh odborov MDO PD so javne.

(3) Plenarno sejo MDO PD skliče predsednik MDO PD ali s pooblastilom njegov namestnik.

(4) Plenarno sejo mora predsednik MDO PD sklicati tudi na zahtevo petine društev. V kolikor predsednik MDO PD v 30 dneh ne skliče seje, jo lahko skličejo predlagatelji.

(5) Vabilo za plenarno sejo MDO PD s predlogom dnevnega reda in gradivom, ki je takrat na voljo, se posreduje vsem društvom MDO PD, vodjem odborov MDO PD ter pisarni PZS se posreduje najmanj 7 dni pred sejo. Za sejo predsedstva MDO PD in seje odborov MDO PD je ta rok najmanj 5 dni pred sejo.

(6) Korespondenca MDO PD praviloma poteka preko elektronske pošte.

(7) MDO PD se praviloma sestane vsaj štirikrat v letu, a obvezno pred Skupščino PZS.

(8) Plenarne seje vodi predsednik MDO ali s pooblastilom njegov namestnik. Če nobeden od njiju ni prisoten na seji, sejo vodi najstarejši prisotni predstavnik društva.

(9) Glasovalno pravico na plenarni seji ima po en predstavnik vsakega društva. Če predsednik  MDO PD ni predsednik PD, nima glasovalne pravice.

(10) Plenarna seja MDO PD je sklepčna, če so prisotni predstavniki več kot polovice včlanjenih PD. Če ob predvidenem začetku plenarna seja ni sklepčna, se začetek preloži za 15 minut, na kar so sklepi na plenarni seji veljavni, če je prisotnih četrtina članov.

(11) MDO PD in odbori MDO PD poskušajo odločati s soglasjem. Če to ni možno, odloča večina prisotnih predstavnikov društev.

 1. člen

(Dopisna seja)

(1) Dopisna plenarna seja MDO PD se lahko izvede glede vsebin, ki zahtevajo zgolj formalno potrditev.

(2) Odločitev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica članov MDO PD.

 1. člen

(Zapisnik)

(1) O plenarnih sejah MDO PD, sejah predsedstva in odborov MDO PD se vodijo zapisniki. Zapisnike hrani predsednik MDO PD in jih ob prenehanju mandata preda svojemu nasledniku. Zapisniki se redno posredujejo pisarni PZS in so priloga letnega vsebinskega poročila o delu MDO PD.

 1. člen

(Volitve)

(1) Predsednika MDO volijo na plenarni seji predstavniki društev, ki so včlanjeni v MDO PD, na podlagi predhodnega enotno izvedenega kandidacijskega postopka kot ga določa Statut PZS.

(2) Kandidate za predsednika MDO PD predlagajo društva z območja MDO PD.

 1. člen

(Finančno poslovanje)

(1) Finančna sredstva za delovanje MDO PD v okviru na Skupščini PZS sprejetega finančnega načrta zagotavlja PZS.

(2) Za namensko porabo sredstev MDO PD je odgovoren predsednik MDO PD, ki je tudi sopodpisnik finančnih dokumentov.

(3) Finančno dokumentacijo in finančno poslovanje MDO PD vodi Strokovna služba PZS.

(4) MDO PD pripravi predlog finančnega in vsebinskega načrta in ga posreduje pisarni PZS.

(5) MDO PD pripravi vsebinsko in finančno poročilo za preteklo leto najkasneje do 31. 3. tekočega leta in ga posreduje vsem društvom, vključenim v MDO PD in pisarni PZS.

 1. člen

(Žig)

(1) MDO uporablja žig okrogle oblike, premera 30mm. V sredini žiga je znak PZS, spodaj napis Ljubljana, na obodu je napis: Ljubljanski meddruštveni odbor planinskih društev.

 1. člen

(Končne določbe)

(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni PZS. Potrjen izvod pravilnika se pošlje vsem društvom, ki sestavljajo MDO PD.

 Predsednica MDO PD                    Marinka Koželj Stepic