Naloge Vodniškega odbora:
– spodbuja društva za pridobivanje kandidatov za vodnike PZS, mentorje planinskih skupin, in inštruktorje planinske vzgoje in jih usmerja v planinsko usposabljanje,
– v sodelovanju z Vodniško komisijo PZS organizira in sodeluje pri izvedbi usposabljanj in izpopolnjevanj za vodnike PZS,
– pri izvajanju svojih aktivnosti sodeluje z vodniškimi odseki društev in Vodniško komisijo PZS,
– spodbuja primerno obliko usposabljanj in pridobivanja planinskih znanj in sposobnosti za člane društev in druge obiskovalcev gora,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

Naloge Odbora za planinske poti:
– pripravlja predloge za vzdrževalna dela na označenih planinskih poteh na območju MDO PD in jih usklajuje s predlogi in programom Komisije za planinske poti PZS,
– daje predloge društvom za potrebna popravila označevanj in opreme na označenih planinskih poteh in z njimi strokovno sodeluje,
– sodeluje pri organizaciji izpopolnjevanj in usposabljanj markacistov na območju MDO PD,
– spodbuja društva za pridobivanje novih markacistov, ki so pripravljeni pridobiti znanja in sodelovati pri izvedbi programov dela,
– predlaga spremembo skrbnika planinskih poti, če ima za to opravičljive razloge,
– komisiji za planinske poti PZS in društvom skrbnikom poti podaja predloge za začasno ali trajno zaprtje določene planinske poti, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

Naloge Odbora za varstvo gorske narave:
– spodbuja ustanovitev odsekov za varstvo gorske narave, v društvih kjer takšnega odseka še nimajo,
– spodbuja društva v pridobivanju kandidatov za udeležbo na usposabljanju za varuhe gorske narave,
– koordinira aktivnosti odsekov za varstvo gorske narave na območju MDO PD ,
– organizira aktivnosti skupnega pomena na področju varstva narave,
– sodeluje s Komisijo za varstvo gorske narave PZS in skrbi za povezavo med odseki in komisijo,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

 Naloge Gospodarskega odbora:
– analizira in ocenjuje pogoje gospodarjenja s planinskimi kočami na območju MDO PD in rezultate poslovanja,
– oblikuje predloge stališč glede najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanj, za katere je pristojen UO PZS,
– spodbuja usposabljanja in srečanja oskrbnikov in gospodarjev ter izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.

Naloge Odbora za informiranje in propagando:
– ureja spletno stran MDO PD
– skrbi za objavo planinskih akcij posameznih PD na spletni strani MDO PD
– pripravlja in skrbi za izdajo Biltena, glasila MDO PD
– sodeluje pri pripravi tradicionalnega tabora ljubljanskih planincev
– skrbi za tisk vodnikov in dnevnikov obhodnic LMP, LJ – ZG in LJ – RI,
– skrbi za izdelavo spominskih značk za obhodnice LMP, LJ – ZG in LJ – RI
– skrbi za povezovanje s Športno zvezo Ljubljane,
– opravlja naloge, ki jih predlaga predsedstvo MDO PD.

 Člani Nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na plenarnih sejah MDO PD in na sejah predsedstva.
 Naloge Nadzornega odbora:
– spremlja in nadzoruje delo MDO PD, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno poslovanje MDO PD ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, temi pravili in drugimi akti,
– poroča o svojih ugotovitvah na plenarnih sejah MDO PD,
– za svoje delo odgovarja predsedstvu MDO PD.

Naloge Mladinskega odbora:
– spodbuja ustanovitve mladinskih odsekov v društvih, kjer tak odsek še ni organiziran,
– obravnava problematiko delovanja mladinskih odsekov v društvih MDO PD,
– pripravlja in izvaja pokrajinska srečanja mladinskih odsekov, tekmovanja in druge oblike druženja po svojem letnem programu,
– spodbuja sodelovanje z osnovnimi šolami, pridobivanjem in usposabljanjem mentorjev,
– skrbi za dobro povezavo med mladinskimi odseki in Mladinsko komisijo PZS ter vključevanje mladih v njene organe,
– društvom predlaga oblike dela, ki so zanimivi za mlade, s ciljem čim večjega vključevanja mladih v dejavnosti in članstvo društev,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.