Meddruštveni odbor PD Ljubljane je na svoji plenarni seji dne.................................sprejel

 

 

                   PRAVILNIK O PRIZNANJIH MEDDRUŠTVENEGA ODBORA

                                                PD LJUBLJANE

 

 

I.       Splošne določbe

 

                                                         1. člen

                                                (vsebina pravilnika)

 

(1) Meddruštveni odbor PD Ljubljane (v nadaljnjem besedilu MDO) s tem pravilnikom določa vrste priznanj MDO, merila za dodeljevanje, postopek, organe pristojne za odločanje in podeljevanje  ter evidenco o podeljenih priznanjih

 

                                                         2. člen

                                      (merila za podeljevanje priznanj)

 

(1) Priznanja MDO se podeljujejo za prostovoljno delo posameznikom in planinskim društvom in drugim organizacijam, ki so pomembno pripomogle k pomenu in razvoju planinske dejavnosti.

(2) Priznanja se podeljujejo za:

      a)          razvoj množičnega planinstva,

      b)                   življenjsko in dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,

      c)          zasluge pri širjenju planinske ideje,

      d)                   izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini,

      e)          delo in dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah in raziskovalno delo pomembno za razvoj planinske dejavnosti,

      f)          izjemne dosežke na področju alpinizma in za športne dosežke,

      g)                   delo z osebami s posebnimi potrebami na področju planinstva,

      h)                   delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom.

(3) Ob podelitvi priznanj MDO je kot enega izmed kriterijev potrebno upoštevati izpolnjevanje določil Častnega kodeksa slovenskih planincev.

 

                                                         3. člen

                                      (vrste priznanj za posameznike)

 

(1) Priznanja MDO za posameznike so:

      a)          Pohvala MDO,

      b)                   Bronasta diploma MDO,

      c)          Srebrna diploma MDO,

      d)          Zlata diploma MDO.

(2) Najvišje priznanje MDO za posameznika je:

                   Častni član MDO.

 

                                                         4. člen

                                      (vrste priznanj za organizacije)

 

(1) Priznanja MDO za planinska društva in zunanje organizacije so:

      a)          Priznanje MDO,

      b)                   Jubilejna listina MDO,

      c)          Posebno priznanje MDO.

(2) MDO lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi druga priznanja MDO.

 

II. Priznanja MDO

 

                                                         5. člen

                                                (pohvala MDO)

 

(1) Pohvala MDO se podeljuje posameznikom za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

 

                                                         6. člen

                                         (bronasta diploma MDO)   

 

(1) Bronasta diploma MDO se podeljuje posameznikom za daljše obdobje, vsaj petletno, uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

 

                                                         7. člen

                                           (srebrna diploma MDO)

 

(1) Srebrna diploma MDO se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika. Srebrna diploma MDO se podeljuje posameznikom, ki so praviloma že prejeli bronasto diplomo MDO in je od podelitve minilo vsaj pet let.

 

                                                         8. člen

                                          (zlata diploma MDO)

 

(1) Zlata diploma MDO se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgotrajno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika. Zlata diploma se podeljuje posameznikom, ki so praviloma že prejeli srebrno diplomo MDO in je od podelitve minilo najmanj osem let.

 

                                                         9. člen

                                                ( priznanje MDO)

 

(1) Priznanje MDO se podeljuje planinskim društvom ali zunanjim organizacijam za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

 

                                                         10. člen

                                                (jubilejna listina MDO)

 

(1) Jubilejna listina MDO se lahko podeljuje planinskim društvom za dolgoletno in aktivno delo ob 25  in ob nadaljnjih jubilejih.

 

                                                         11. člen

                                           (posebno priznanje MDO)

 

(1) MDO podeljuje posebna priznanja MDO zunanjim organizacijam, ki bistveno pripomorejo k razvoju in delovanju planinstva na nacionalnem nivoju.

 

                                                         12. člen

                                                (častni član MDO)

 

(1) Častni član MDO je najvišje priznanje, ki ga MDO podeli za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji:

a)       članu, ki je že prejel zlato diplomo MDO,

b)      nekdanjemu predsedniku MDO.

(2) Sočasno ima lahko MDO največ pet častnih članov.

 

                                                         13. člen

                                      (oblika diplom MDO in častnega znaka MDO)

 

(1) Oblikovno zasnovo diplom sprejme predsedstvo MDO.

(2) Dobitnik priznanja častni član MDO prejme posebno listino z napisom Častni član MDO. Oblikovno zasnovo tega priznanja sprejme predsedstvo MDO.

 

III. Podelitev priznanj

 

                                                         14. člen

                                                (podelitev priznanj)

(1) Priznanja se praviloma podelijo na občnem zboru ali drugih srečanjih planinskih društev. Podelitev priznanj se opravi na slovesen način. Podelitev praviloma opravi predsednik MDO ali njegov namestnik.

 

IV. Postopki

 

                                                         15. člen

                                                (predsedstvo MDO)

 

(1) Ena od nalog predsedstva MDO je tudi:

a)       pregled in priprava predlogov za priznanja MDO,

b)      spremljanje in nadzor evidence o podeljevanju priznanj MDO,

c)       opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.

 

                                                         16. člen

                                                    (predlagatelji)

(1) Predlagatelji za podelitev priznanj MDO so lahko posamezniki, planinska društva in MDO.

(2) Predlog za Častnega člana iz 11. člena poda predsedstvo MDO.

 

                                                         17. člen

                                                      (postopek)

 

(1) Predlog za priznanja se poda na posebnem obrazcu vsaj 2 meseca pred nameravano podelitvijo.

(2) Predsedstvo MDO lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja z obrazložitvijo spremeni ali odkloni. O tem pisno obvesti predlagatelja.

 

                                                         18. člen

                                                (odločanje o priznanjih)

 

(1) Priznanja MDO, navedena v 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., in 12. členu obravnava in podeljuje predsedstvo MDO.

 

                                                         19. člen

                                                       (prepoved)

 

(1) Planinska društva ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele videz priznanj MDO.

 

                                                         20. člen

                                                        (evidenca)

 

(1) O vseh podeljenih priznanjih MDO vodi MDO evidenco. Obrazec, na katerem je bil podan predlog, se trajno hrani v arhivu MDO.

(2) Društva lahko podatke o priznanjih, ki so jih prejeli njihovi člani preverijo pri MDO.

 

V. Končne in prehodne določbe

 

                                                         21. člen

                                          (prehodne in končne določbe)

 

(1) Ta pravilnik se posreduje vsem planinskim društvom v MDO.

(2) Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema na plenarni seji MDO.

(3) Pravilnik o priznanjih MDO, ki ga je sprejelo predsedstvo MDO na seji 28. 02. 2002 preneha veljati z dnem sprejema tega pravilnika.

 

 

                                                                                               Predsednica MDO PD Ljubljana

                                                                                               Marinka Koželj Stepic