Drobci iz preteklih desetletij

1962

Leta 1962 so planinska društva sprejela sklep, da se formira koordinacijski odbor planinskih društev Ljubljane in okolice.
Koordinacijski odbor je vodil France Pengal – PD Ljubljana-Matica. V prvi
koordinacijski odbor so se vključila naslednja društva: Akademsko PD Ljubljana, PD Avtomontaža, PD Cerknica, PD Črnomelj, PD Črnuče, PD Domžale, PD Kamnik, PD Kočevje, PD Kostanjevica na Krki, PD Litostroj, PD Ljubljana-Matica, PD Medvode, PD Mengeš, PD Novo mesto, PD Obrtnik, PD PTT Ljubljana, PD Rašica, PD Vrhnika, PD Železničar Ljubljana in PD Žičnica Ljubljana.

1966

– v letu 1966 je Koordinacijski odbor na svoji redni seji 16. 1. 1966 sklenil,
da se Koordinacijski odbor preimenuje v Meddruštveni odbor planinskih društev Ljubljane ali kratko MDO PD Ljubljane.

1969

– sestanki MDO za organizacijo velikega planinskega plesa. Predseduje
France Pengal.

1970

– 14. 2. 1970 organiziran veliki planinski ples na Gospodarskem razstavišču
– izdan Planinski zbornik

1971

– 1. 3. 1971 izvoljen za predsednika MDO Viktor Stopar
– sprejet poslovnik o delovanju MDO
– v skromnejši obliki organiziran planinski ples v dvorani tovarne Litostroj
– 22. 5. 1971 organiziran I. Tabor ljubljanskih planincev na Jančah
– soorganizator Sob Moste Polje in Emona
– organiziran Dan slovenskih planincev na Rašici
– finančna sredstva zbirajo z oglasi na plakatih

1972

– 28. 5. 1972 organiziran II. Tabor ljubljanskih planincev na Planini nad
Vrhniko – soorganizator PD Vrhnika
– spremljanje finančnega stanja posameznih planinskih društev ter njihovega
vključevanja v Občinske zveze za telesno kulturo

1973

– organiziran III. Tabor ljubljanskih planincev pri Slavkovem domu
– soorganizator PD Medvode
– izvoljen za predsednika MDO Marjan Oblak

1974

– organiziran IV. Tabor ljubljanskih planincev pri Mengeški koči
– soorganizatorja PD J. Trdina Mengeš in PD Železničar Ljubljana

1975

– organiziran V. Tabor ljubljanskih planincev na Govejku
– soorganizator PD Obrtnik

1976

– 16. 5. 1976 organiziran VI. Tabor ljubljanskih planincev na Gorjuši
– soorganizator PD Domžale

1977

– organiziran VII. Tabor ljubljanskih planincevna Kuclju – soorganizator
PD Vevče
– izvoljen za predsednika MDO Marko Selan
1978

– 18. 2. 1978 sprejet nov poslovnik o nalogah in delovanju MDO
PD ljubljanskega območja
– 21. 5. 1978 organiziran VIII. Tabor ljubljanskih planincev na Rašici
– soorganizator PD Rašica
– sodelovanje s planinci Zagreba in Reke
– pripravljen projekt “Ljubljanske planinske sobote”
– urejanje in obnavljanje Ljubljanske mladinske poti
– priprave na izvedbo tečaja za planinske vodnike
– združevanje namenskih finančnih sredstev

1979

– organiziran IX. Tabor ljubljanskih planincev na Kališu – soorganizator
PD Logatec
1980

– 7. 2. 1980 izvoljen za predsednika MDO Peter Lavrič
– 25. 5. 1980 organiziran X. Tabor ljubljanskih planincev v Kamniški Bistrici
– soorganizator PD Ljubljana-Matica
– tehnične priprave Bratske planinske poti Ljubljana – Zagreb
– 19. 10. 1980 svečana otvoritev Bratske planinske poti Ljubljana – Zagreb

1981

– organiziran XI. Tabor ljubljanskih planincev na Šmarni gori
– soorganizator PD Šmarna gora

1982

– organiziran XII. Tabor ljubljanskih planincev pri Jelenovem studencu
– soorganizator PD Kočevje
– priprave Bratske planinske poti Ljubljana – Reka

1983

– 22. 5. 1983 organiziran XIII. Tabor ljubljanskih planincev na Kureščku
– soorganizator PD PTT Ljubljana
– 16. 10. 1983 svečana otvoritev Bratske planinske poti Ljubljana – Reka
– financiranje dela MDO tudi s “članskim dinarjem”

1984

– 13. 3. 1984 izvoljen za predsednika MDO Metod Kovač
– 27. 5. 1984 organiziran XIV. Tabor ljubljanskih planincev na Polževem
– soorganizator PD Litostroj
– začetek tečaja za planinske vodnike
– financiranje dela MDO še naprej s “članskim dinarjem”

1985

– 19. 5. 1985 organiziran XV. Tabor ljubljanskih planincev v Polhovem
Gradcu – soorganizator PD Blagajana
– v MDO pričetek dela mladinskega odbora

1986

– 15. 6. 1986 organiziran XVI. Tabor ljubljanskih planincev na Veliki planini
– soorganizator PD Domžale
– za financiranje dela MDO je “članski dinar” v višini 5 din
– tečaj za planinske vodnike iz leta 1984 še ni zaključen

1987

– 14. 6. 1987 organiziran XVII. Tabor ljubljanskih planincev na Ključu
– soorganizator PD IMP

1988

– 23. 3. 1988 ponovno izvoljen za predsednika MDO Peter Lavrič
– 5. 6. 1988 organiziran XVIII. Tabor ljubljanskih planincev na Rašici
– soorganizator PD Rašica
– pri MDO delujejo že:
odbor za pota – Jože Pečjak, odbor za propagando – Janez Porenta, odbor za varstvo narave – Mira Šega, odbor za vzgojo in izobraževanje – Marinka Koželj Stepic, gospodarski odbor – Kancijan Kušar ter mladinski odbor – Darja Bazelj
– pričetek tečaja za planinske vodnike
– izdana Obvestila MDO

1989

– 16. 7. 1989 organiziran XIX. Tabor ljubljanskih planincev na Kamniškem
sedlu – soorganizator PD Kamnik
– zaključen tečaj za planinske vodnike
– 25. 11. 1989 organiziran veliki planinski ples na Gospodarskem razstavišču

1990

– organiziran XX. Tabor ljubljanskih planincev na Korantu
– soorganizator PD RTV
– 24. 11. 1990 organiziran veliki planinski ples v Domu JLA
– priprave na preoblikovanje MDO PD Ljubljane na več manjših.
V velikem MDO PD Ljubljane je 55 planinskih društev z 28.291 člani.

1991

– 26. 5. 1991 organiziran XXI. Tabor ljubljanskih planincev pri Mengeški koči
– organiziran I. Rokovnjaški pohod kot prvi nočni planinski pohod
od Trojan do Mengeške koče

1992

– organiziran XXII. Tabor ljubljanskih planincev

1993
– organiziran XXIII. Tabor ljubljanskih planincev
– 26. – 28. 8. 1993 organizirano srečanje planincev pobratenih mest
Ljubljane, Celovca in Wiesbadna ter z njimi pobratenih mest v Julijcih z vzponom na Triglav

1994

– organiziran XXIV. Tabor ljubljanskih planincev

1995

– organiziran XXV. Tabor ljubljanskih planincev
– zaključen 5. tečaj za planinske vodnike
– končane priprave na preoblikovanje velikega MDO PD Ljubljane na 4 MDO
– 21. 9. 1995 Peter Lavrič odstopi z mesta predsednika in vodenje MDO
prevzame njegov namestnik Stanko Jaki

1996

– organiziran XXVI. Tabor ljubljanski planincev pri Taborski jami
– 30. 5. 1996 izvoljen za predsednika MDO Stanko Jaki
– dokončno preoblikovanje obstoječega MDO PD Ljubljane v:
MDO PD Ljubljane združuje 32 PD, predsednik Stanko Jaki
MDO Notranjske združuje 10 PD, predsednik Bogdan Seliger
MDO Zahodno-Dolenjske združuje 5 PD, predsednik Ivan Merhar
MDO Vzhodno-Gorenjske združuje 7 PD, predsednik Alojz Kahne; ob ustanovitvi se odločijo za spremembo imena v MDO Kamniško- Bistriški.

1997

– 15. 6. 1997 organiziran XXVII. Tabor ljubljanskih planincev pri
Lavričevi koči nad Šentvidom pri Stični – soorganizator PD Šentvid pri Stični
– organizacija Rokovnjaških pohodov poteka stalno že od leta 1991
– zaživi izletniški odbor, ki organizira skupne avtobusne prevoze na
Snežnik, Porezen, Gorjance itd.
– organiziran in izveden tečaj za planinske vodnike, ki so se ga udeležili
tudi tečajniki iz drugih MDO

1998

– 24. 5. 1998 organiziran XXVIII. Tabor ljubljanskih planincev na Rašici
– soorganizator PD Rašica
– uspešno delujejo odbori: za pota, za vzgojo in izobraževanje, mladinski
odbor in še zlasti odbor za izletništvo, ki pripravlja tudi izlete v tujino
– udeležba na plenarnih sejah MDO kaže nezainteresiranost s strani PD,
saj je udeležba v povprečju tretjinska

1999

– 20. 6. 1999 organiziran XXIX. Tabor ljubljanskih planincev na Govejku
– soorganizator PD Obrtnik
– MDO kot vsa leta doslej sodeluje pri organizaciji 9. Rokovnjaškega pohoda
– vsi odbori dobro delujejo

2000

– 24. 6. 2000 organiziran XXX. Tabor ljubljanskih planincev v Kamniški
Bistrici – soorganizator PD RTV
– priključitev MDO Zahodno-Dolenjske nazaj v MDO PD Ljubljane.
Po priključitvi združuje MDO PD Ljubljane 45 PD z 11.607 člani. Vzorno delujejo naslednji obori: odbor za vzgojo in izobraževanje vključuje 148 planinskih vodnikov, 121 mladinskih planinskih vodnikov in 57 pripravnikov, odbor za pota vključuje 15 markacijskih odsekov z 59 markacisti, ki vzdržujejo 167 poti in skrbijo za 3 vezne poti MDO, odbor za varstvo narave združuje 6 odsekov, odbor za propagando in izletništvo je izdal bilten in sodeloval pri organiziranju Tabora ljubljanskih planincev in še pri 5 pohodih po Sloveniji in 3 trekingih ter gospodarski odbor, ki združuje PD z 20 planinskimi objekti
– konec leta izvedena reorganizacija odborov

2001

– 20. 5. 2001 organiziran XXXI. Tabor ljubljanskih planincev na Šmarni gori
– soorganizator PD Šmarna gora
– vsi odbori, razen mladinskega, dobro delujejo
– s strani PD nezainteresiranost za kandidiranje novih članov v organe MDO
– podaljšanje mandata organom MDO za eno leto
– 25. 10. 2001 organizacija srečanja planincev – veteranov na Rašici
– pričetek oživljanja dela mladinskega odbora

2002

– 25. 6. 2002 organiziran XXXII. Tabor ljubljanskih planincev pri
Jelenovem studencu – soorganizator PD Kočevje
– urejeno financiranje dela MDO s strani PZS – višina je določena po ključu
glede na število PD in število članov
– vsi odbori dobro delujejo, mladinski odbor uspešno pričel z delom
– na volilnem plenumu 29. 10. 2002 izvoljeni novi organi MDO.
Predsednica – Marinka Koželj Stepic, mladinski odbor – Maja Koprivšek, vodniški odbor – Marinka Koželj Stepic, odbor za pota – Zlatko Segulin, odbor za varstvo narave – Drago Cencič, gospodarski odbor – Janez Omahen in odbor za informiranje in propagando – Zvone Šere ter člani nadzornega odbora – Boris Bricelj, Janez Bohinc in Katarina Vinšek.

2003

– 31. 5. 2003 organiziran XXXIII. Tabor ljubljanskih planincev na Govejku
– soorganizator PD Obrtnik
– vsi odbori dobro delujejo
– vodniški odbor izvede izpopolnjevanje za vodnike PZS, tečaje za vodnike
PZS prevzame novoustanovljena vodniška komisija pri PZS
– izdan tretji razširjen Vodnik in popotni dnevnik po Ljubljanski mladinski
poti
– sodelovanje pri organizaciji Rokovnjaškega pohoda
– MDO ostane brez prostorov, ker PD Pošte in Telekoma ne more več
nuditi usluge uporabe njihovih prostorov

2004

– 29. 5. 2004 organiziran XXXIV. Tabor ljubljanskih planincev na
Polževem – soorganizator PD Grosuplje
– bilten, ki ga izdaja MDO že vrsto let, dobi novo podobo – barvni ovitek
in tudi bogatejšo vsebino
– seje se odvijajo kjerkoli po Ljubljani, saj MDO ostaja brez prostorov; arhiv
je še v prostorih PD Pošte in Telekoma
– sodelovanje s PD se izboljšuje
– vzpodbujanje PD k izobraževanju vodnikov PZS
– izvedeno izpopolnjevanje vodnikov PZS
– mladinski odbor organizira 2 odmevni akciji za vse mlade v MDO
– ostali odbori dobro delajo

2005

– 28. 5. 2005 organiziran XXXV. Tabor ljubljanskih planincev pri sv. Ani
na Mali gori nad Ribnico – soorganizator PD Ribnica
– nastajajo problemi, pri katerem PD bo vodenje finančnih sredstev, ki jih
PZS namenja za delo MDO
– vsi odbori dobro delajo
– izide bilten s podrobnim pregledom dela odborov MDO, predstavi se še 14 PD

2006

– 27. 5. 2006 organiziran XXXVI. Tabor ljubljanskih planincev na
Kamnem griču – soorganizator PD Loški potok
– vodenje finančnih sredstev MDO prevzame računovodstvo PZS
– sodelovanje med organi MDO in PD je iz leta v leto boljše
– izide bilten z opisom dela organov MDO, predstavi se še 9 PD
– na volilnem plenumu so izvoljeni novi organi MDO.
Predsednica – Marinka Koželj Stepic, tajnica – Mojca Bešter, gospodarski odbor – Janez Omahen, mladinski odbor – Maja Koprivšek, odbor za pota – Mitja Zega, odbor za varstvo gorske narave – Alenka Zega, vodniški odbor – Primož Zupančič, odbor za propagando – Zvone Šere in nadzorni odbor – Silvana Cilenšek Palik, Tončka Pogačnik in Srečko Murn.

2007

– 26. 5. 2007 organiziran XXXVII. Tabor ljubljanskih planincev v Višnji gori
– soorganizator PD Polž
– mladinski odbor organizira na OŠ Sostro državno tekmovanje Mladina
in gore
– MDO ima svojo spletno stran
– povezava MDO – PZS dobro deluje
– sodelovanje MDO z nekaterimi PD je vzorno, z drugimi sodelovanja
praktično ni
– MDO združuje 47 PD z 8.563 člani
– MDO sodeluje v vseslovenski akciji “Slovenija planinari” in sodeluje skupaj
s PD Polž pri organizaciji Jurčičevega pohoda

2008

– 31. 5. 2008 organiziran XXXVIII. Tabor ljubljanskih planincev pri
Slavkovem domu – soorganizator PD Medvode
– vsi odbori dobro delajo, le mladinski odbor ne zaživi, kot bi želeli
– izide bilten s poročili o delu MDO ter predstavitvijo 12 PD
– sodelovanje pri organizaciji Jurčičevega pohoda, ki je v sklopu akcije “Slovenija planinari”
– MDO združuje 42 PD z 8.804 člani, 145 registriranih vodnikov PZS in
64 markacistov, ki skrbijo za 158 poti

2009

– 30. 5. 2009 organiziran XXXIX. Tabor ljubljanskih planincev v
Kamniški Bistrici – soorganizator PD Integral
– odbori delujejo uspešno, le mladinski odbor je v celoti zamrl
– sodelovanje s PZS in njenimi komisijami je dobro
– financiranje dela MDO s strani PZS je urejeno in redno
– sodelovanje pri organizaciji Jurčičevega pohoda, ki je v sklopu
vseslovenske akcije “Slovenija planinari”
– izide bilten s pregledom delovanja MDO in predstavitvijo 8 PD
– MDO združuje 43 PD z 9.316 člani, 150 registriranih vodnikov PZS in
68 markacistov, ki skrbijo za 159 poti
– pričetek urejanja arhiva MDO

2010

– 29. 5. 2010 organiziran XL. Tabor ljubljanskih planincev na Žagarskem vrhu
– soorganizator PD Saturnus
– sodelovanje pri organizaciji 17. Jurčičevega pohoda
– izide bilten s pregledom delovanja MDO, z mnogimi podatki iz preteklosti
MDO in s predstavitvijo 10 PD
– MDO združuje 45 PD z 9.064 člani
– na volilnem plenumu je izvoljeno novo vodstvo MDO:
predsednica Marinka Koželj Stepic, namestnik Zvone Šere, tajnica Jelka Kresnik, gospodarski odbor – Janez Omahen, vodniški odbor – Primož Zupančič, odbor za planinska pota – Mitja Zega, odbor za varstvo gorske narave – Alenka Zega,
nadzorni odbor – Silvana Cilenšek Palik
– vsi odbori delujejo dobro, le za mladinski odbor ni bilo kandidatov
– arhiv MDO je dokončno urejen

2011

– 28. 5. 2011 organizira XLI. Tabor ljubljanskih planincev pri Jelenovem
studencu – soorganizator PD Kočevje
– sodelovanje pri organizaciji 18. Jurčičevega pohoda
– izide bilten s pregledom delovanja MDO in s predstavitvijo 6 PD
– MDO združuje 45 PD s 9.390 člani
– še vedno ne uspe ustanoviti mladinskega odbora – žal sta umrla Zvone Šere, namestnik predsednice, in Mitja Zega, vodja
odbora za planinska pota

2012

– 26. 5. 2012 organiziran XLII. Tabor ljubljanskih planincev na Gradišču
nad Šentvidom pri Stični – soorganizator PD Šentvid pri Stični
– sodelovanje pri organizaciji 19. Jurčičevega pohoda
– izide bilten s pregledom delovanja MDO in predstavitvijo 5 PD
– MDO združuje 46 PD in ŠD z 9.019 člani
– vsi odbori dobro delujejo, razen mladinskega

2013

– 25. 5. 2013 organiziran XLIII. Tabor ljubljanskih planincev na Govejku
– soorganizator PD Obrtnik
– sodelovanje pri organizaciji 20. Jurčičevega pohoda
– izide bilten s pregledom delovanja MDO in predstavitvijo 9 PD
– MDO združuje 42 društev z 8.544 člani
– vsi odbori delujejo solidno

2014

– 31. 5. 2014 organizira XLIV. Tabor ljubljanskih planincev na Kamen vrhu
– soorganizator PD Dobrepolje
– sodelovanje pri organizaciji 21. Jurčičevega pohoda
– MDO združuje 43 društev s 7.596 člani
– PD Kočevje je izstopilo iz MDO in se vključilo v drug MDO
– izide bilten s pregledom delovanja odborov MDO in predstavitvijo 7 PD
– odbori dobro delujejo in sodelujejo z posameznimi komisijami PZS
– na volilnem plenumu je izvoljeno novo vodstvo MDO:
predsednica – Marinka Koželj Stepic, namestnik – Ernest Gradišar, tajnica – Jelka Kresnik, gospodarski odbor – Janez Omahen, odbor za planinska pota – Marjana Jelen, vodniški odbor – Jan Skoberne, odbor za varstvo gorske narave – Alenka Zega in nadzorni odbor – Silvana Cilenšek Palik
– sprejet je pravilnik o delovanju MDO
– sprejet je pravilnik o priznanjih MDO

2015

– 30. 5. 2015 organiziran že XLV. Tabor ljubljanskih planincev na Govejku – soorganizator PD Obrtnik
– sodelovanje pri organizaciji 22. Jurčičevega pohoda
– izide bilten z opisom del posameznih odborov MDO in predstavitvijo 6 PD
– MDO združuje 43 društev s 7.695 člani, s 138 registriranimi vodniki, z 20
registriranimi turnokolesarskimi vodniki, s 40 registriranimi markacisti, s 35 varuhi gorske narave in z 31 gorskimi stražarji
– uspešno je izvedeno izpopolnjevanje za vodnike PZS, ki poteka redno vsako
leto od leta 2003

Vsi podatki so zbrani iz dokumentov, ki smo jih našli v arhivu MDO PD Ljubljane. Žal smo ugotovili, da marsikaj manjka. Po drugi strani smo našli zanimive in dragocene dokumente, ki pričajo o razvoju MDO in njegovem delovanju.

Marinka Koželj Stepic