Nadzorni odbor

Ima vodjo in dva člana.
(2) Člani Nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na plenarnih sejah MDO PD in na sejah predsedstva.
(3) Naloge Nadzornega odbora:
– spremlja in nadzoruje delo MDO PD, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno poslovanje MDO PD ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, temi pravili in drugimi akti,
– poroča o svojih ugotovitvah na plenarnih sejah MDO PD,
– za svoje delo odgovarja predsedstvu MDO PD.