Odbor za planinske poti

Naloge Odbora za planinske poti:
– pripravlja predloge za vzdrževalna dela na označenih planinskih poteh na območju MDO PD in jih usklajuje s predlogi in programom Komisije za planinske poti PZS,
– daje predloge društvom za potrebna popravila označevanj in opreme na označenih planinskih poteh in z njimi strokovno sodeluje,
– sodeluje pri organizaciji izpopolnjevanj in usposabljanj markacistov na območju MDO PD,
– spodbuja društva za pridobivanje novih markacistov, ki so pripravljeni pridobiti znanja in sodelovati pri izvedbi programov dela,
– predlaga spremembo skrbnika planinskih poti, če ima za to opravičljive razloge,
– komisiji za planinske poti PZS in društvom skrbnikom poti podaja predloge za začasno ali trajno zaprtje določene planinske poti, če za to obstajajo utemeljeni razlogi,
– opravlja še druge naloge na podlagi sklepov MDO PD, dogovorov med zainteresiranimi društvi ali na podlagi pravilnikov in sklepov matične komisije PZS.